Masz pytania o kursy lub szkolenia? Zadzwoń 502 56 86 26 lub napisz biuro@akademiaflirtu.pl

Regulamin.

REGULAMIN WITRYNY, USŁUG I ZAKUPÓW

Zasady Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z witryny, świadczenia usług, realizacji zamówień oraz udziału w szkoleniach organizowanych przez JJJRH sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000794852, NIP 8971868455, REGON: 38389374500000, Kapitał zakładowy 5.000 zł. całkowicie opłacony, zwanym dalej Firmą, przez użytkownika witryny lub klienta, zwanego dalej Użytkownikiem lub Klientem.
2. Klientem może zostać jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
3. Korzystając z niniejszej strony lub dokonując zakupu Klient akceptuje niniejszy Regulamin i Zasady Zakupów, Politykę Prywatności oraz oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Informację o Przetwarzaniu Danych oraz Umowę Licencyjną Systemu VOD, które określają odpowiednio zasady realizacji usług i sprzedaży, oraz zarządzania danymi osobowymi. Klient rejestrując się na stronie, pobierając gratis na e-mail lub dokonując zakupu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych do celów realizacji zamówienia oraz marketingowych.

Dane Osobowe

4. Dane osobowe klienta są przechowywane z wyjątkową pieczołowitością, zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą być przekazywane podmiotom współpracującym, szczególnie obsługującym płatności. Zakres zbieranych danych, ich przetwarzania i wykorzystania, a także prawo do wglądu, usunięcia oraz zmiany są dokładnie opisane w Informacji o Przetwarzaniu Danych.

Zawarcie Umowy Sprzedaży

5.1 Za moment zawarcia umowy sprzedaży usługi dostępu do treści cyfrowych lub zlecenia usługi uznaje się moment zaksięgowania środków na koncie Firmy lub w systemie płatności obsługującym transakcje na rzecz Firmy.
5.2 Ostateczną rezerwację miejsca na szkoleniu stanowi wpłata zaliczki bądź całości należności. Musi mieć ona miejsce przynajmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub w momencie wezwania do wpłaty zaliczki przez Firmę.
5.3 Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dowolnego zamówienia lub szkolenia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Firma zapewni możliwość realizacji zamówienia w innym terminie lub na żądanie Klienta zwróci całą należność.
5.4 Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient zawierając umowę o świadczenie usług, oraz o dostarczenie treści cyfrowych, traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014.827) w momencie spełnienia świadczenia polegającego na przyznaniu praw dostępu do treści, o czym niniejszym został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Usługa niniejsza stanowi “dodatkowe świadczenie” w rozumieniu art. 64 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Zwroty i Odstąpienie od Zakupu Szkolenia

6.1 W ciągu 30 dni roboczych Klient ma prawo odstąpienia od zakupu udziału w szkoleniu, jednak nie później niż na 14 dni przed dniem szkolenia. (W szczególnych, poważnych przypadkach Firma może przyjąć odstąpienie także po upływie tego terminu.) W przypadku odstąpienia od umowy udziału w szkoleniu Firma ma prawo obciążyć klienta poniesionymi już kosztami organizacji szkolenia oraz wezwać do pokrycia ewentualnych strat.
6.2 Klient może wnioskować o przeniesienie swojego udziału w szkoleniu na inny termin. Decyzja odnośnie terminu należy jednak do Firmy i zależy od dostępności miejsc i/lub innych możliwości logistycznych.
6.3 Procedurę i zasady zwrotu lub odstąpienia od umowy określa punkt 10 niniejszego Regulaminu wraz z podpunktami, biorąc ograniczenia wynikające z punktu 6 regulaminu wraz z podpunktami.
6.4 Firma zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przesunięcia terminu szkolenia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo do przeniesienia swojej płatności na inny termin szkolenia bądź zwrotu należności. Jeśli do czasu szkolenia pozostało mniej niż 7 dni, a Klient poniósł już koszty takie jak dojazd i/lub rezerwacja noclegu, których nie ma możliwości odzyskać lub przenieść na inny termin – Firma wypłaci należną rekompensatę.
6.5 Zwroty wszelkich płatności będą dokonywane tym samym kanałem, którym wpłynęły w terminie do 30 dni od momentu zgłoszenia przez klienta chęci odstąpienia od umowy.

Szkolenia Telefoniczne

7.1 Terminy, długość i sposób realizacji szkolenia telefonicznego ustalane są w porozumieniu z Klientem.
7.2 Koszty połączenia podczas szkolenia telefonicznego ponosi Klient.
7.3 Szkolenie telefoniczne może być realizowane także poprzez Skype, WhatsApp lub inne usługi VOIP i telekonferencyjne.
7.4 Klient może wnioskować o zmianę terminu szkolenia telefonicznego, do czego jest wymagana zgoda Firmy. W takim przypadku przesunięcie terminu nie może być dłuższe niż 30 dni.
7.5 W przypadku odwołania przez Klienta szkolenia telefonicznego przepada ono w ciągu 30 dni.

DVD i Programy Szkoleniowe

8.1 Sprzedający udziela wyłącznie Klientowi licencji na użytkowanie plików i/lub usług udostępnianych w ramach usługi dostępu do treści cyfrowych. Klient ma prawo pobierać, powielać i zapisywać WYŁĄCZNIE te pliki, które zostały WPROST udostępnione do pobrania. Może dokonywać tego wyłącznie na swoich nośnikach lub urządzeniach, wyłącznie do prywatnego, indywidualnego użytku. Nie ma natomiast prawa do powielania ani udostępniania niniejszych materiałów lub danych dostępowych do tych materiałów osobom trzecim, szczególnie publicznie lub celem czerpania korzyści majątkowych w formie pieniężnej i/lub materialnej, a także pobierania i zapisywania plików, które dostępne są w formie materiałów audiowizualnych i innych przeznaczonych do oglądania na stronie, w ramach usługi dostępu do treści cyfrowych (VOD). Wszystkie pozostałe prawa nieudzielone explicite w niniejszej licencji uznaje się za zastrzeżone. W przypadku naruszenia praw autorskich i zapisów tejże licencji Firma rezerwuje sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej.
8.2 Klient kupujący usługę dostępu do treści cyfrowych takich jak e-booki, programy audio, czy też video, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, w momencie udostępnienia dostępu do tychże treści, traci prawo do skorzystania z ustawowo przysługującego prawa do wypowiedzenia umowy, o czym został poinformowany w niniejszym punkcie.
8.3 Jako akt dobrej woli celem zagwarantowania zadowolenia Klientowi, Firma wprowadza własną “100% Gwarancję Satysfakcji”.
8.4 Na mocy “100% Gwarancji Satysfakcji”, Klient uzyskuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
8.5 Procedurę i zasady zwrotu lub odstąpienia od umowy określa punkt 10 niniejszego Regulaminu wraz z podpunktami.
8.6 Więcej informacji na temat zasad Umowy Licencyjnej Systemu VOD znajduje się na tej stronie.

Porządek na Szkoleniu

9.1 Klient ma obowiązek przestrzegać poleceń przedstawiciela Firmy, prowadzącego szkolenie lub osoby przez nich wyznaczonych.
9.2 Firma lub osoba/inna osoba prawna działająca na zlecenie Firmy w charakterze organizatora lub trenera ma prawo odmówić dalszego udziału w szkoleniu Klientowi w przypadku naruszenia przez niego ogólnoprzyjętych reguł życia społecznego, a w szczególności agresywnego zachowania, uniemożliwiania lub utrudniania innym Klientom korzystania ze szkolenia, naraża interesy innych Klientów lub Firmy, jeśli wcześniejsze wielokrotne napomnienia słowne nie przyniosły zaprzestania tych działań. W takim przypadku Klientowi nie należy się zwrot należności za szkolenie.

Procedura skorzystania ze 100% Gwarancji Satysfakcji

10.1 Klient chcący odstąpić od zakupu szkolenia, materiałów lub dostępu do usługi cyfrowej na zasadzie „100% Gwarancji Satysfakcji” powinien skontaktować się z Firmą drogą e-mailową na adres podany na stronie MaciejMoroz.pl w zakładce “Kontakt” w ciągu 30 dni lub w terminie przedstawionym w ofercie sprzedaży danego produktu.
10.2 Realizując prawa wynikające ze „100% Gwarancji Satysfakcji” Klient winien przed upływem jej terminu wysłać na adres podany w zakładce „Kontakt” na stronie MaciejMoroz.pl wypełniony i zeskanowany formularz odstąpienia od umowy (pobrany stąd), potwierdzenie przelewu/płatności, fakturę, a także skan dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. dowodu osobistego.
10.3 Zwrot ceny zakupu nastąpi w ciągu 30 dni od momentu poinformowania Firmy o chęci skorzystania przez Klienta ze “100% Gwarancji Satysfakcji”, tym samym kanałem, którym płatność została dokonana przez Klienta, chyba, że możliwości techniczne to uniemożliwiają. Wówczas zwrot będzie miał miejsce na warunkach wspólnie ustalonych.
10.4 Firma może odmówić w szczególnych przypadkach Klientowi realizacji praw wynikających ze “100% Gwarancji Satysfakcji”, jeśli podejrzewa próbę oszustwa lub wyłudzenia, zwłaszcza jeśli klient już wcześniej dokonywał zwrotów, aby zabezpieczyć się przed nadużyciami dobrej woli Firmy.
10.5 Klient ma prawo skorzystać ze „100% Gwarancji Satysfakcji” wyłącznie jeden raz.
10.6 Firma ma prawo zaproponować klientowi alternatywny produkt lub przesunięcie płatności za produkt na inne produkty lub usługi.
10.7 Firma ma prawo potrącić ze zwracanej kwoty koszty dokonania zwrotu, jeśli są one znaczące, np. dokonywane przelewem międzynarodowym.
10.8 Klient ma bezwzględny obowiązek usunąć pliki i materiały będące przedmiotem zwrotu z tytułu „100% Gwarancji Satysfakcji”, a także przekazać np. swój login celem zablokowania dostępu do tychże materiałów.

Odpowiedzialność Firmy

11. Firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie skutki działań Klienta w oparciu o przekazywaną wiedzę. Choć Firma dokłada wszelkich starań, Klient sam odpowiada za skuteczne i etyczne zastosowanie wiedzy w praktyce.
12. Firma dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie były najświeższe i najprawdziwsze, a jakość szkoleń, produktów i usług najwyższa, jak to możliwe.
13. Wszystkie usługu, produkty i materiały są sprzedawane i udostępniane w formie “jak jest”.

Akceptacja Regulaminu

14. Korzystanie z niniejszej strony, złożenie zamówienia i/lub zakup usług/produktów Firmy oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu i Zasad Zakupów, Polityki Prywatności oraz Informacji o Przetwarzaniu Danych.
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2019 r.
.