Masz pytania o kursy lub szkolenia? Zadzwoń 502 56 86 26 lub napisz biuro@akademiaflirtu.pl

Umowa Licencyjna Systemu VOD.

Zasady korzystania ze Strefy Klienta w Skrócie.

Bez prawniczego bełkotu: masz prawo korzystać ze materiałów. Nie udostępniaj ani strony, ani swojego hasła, ani materiałów nikomu innemu (tylko Ty możesz z nich korzystać), ani nie zapisuj materiałów w żaden sposób, poza tymi, które do tego są przeznaczone (np. e-booki są dostępne pod przyciskiem “POBIERZ” i te możesz zapisać). I to w zasadzie tyle. 🙂

 

Umowa Licencyjna Strefy Klienta

Niniejsza Umowa Licencyjna (zwana dalej „Umową”) określa zasady na jakich JJJRH sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (przy ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, KRS 0000794852, NIP 8971868455, REGON: 38389374500000) zwany dalej „Licencjodawca” udziela Licencji Użytkownikowi strony internetowej MaciejMoroz.pl zwanemu dalej „Licencjobiorcą” na korzystanie z dostępu do usługi informatycznej.

§1. Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy jest licencja dostępu do Strefy Klienta strony MaciejMoroz.pl (dalej „Strefa Klienta”) udzielona przez Licencjodawcę Licencjobiorcy, określająca prawa i obowiązki obu stron.

§2. Prawa Licencjobiorcy

Licencjobiorca ma prawo do:
1. Dostępu do materiałów i usług oferowanych w Strefie Klienta w zależności od wykupionych pakietów dostępowych.
2. Odtwarzania i swobodnego korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Strefy Klienta.
3. Pobierania i kopiowania wyłącznie na użytek własny tych materiałów oferowanych w Strefie Klienta, które są wyraźnie do tego przeznaczone (np. E-booki).
4. Brania udziału w społeczności, wypowiadania się na forum i w komentarzach, które są możliwe w ramach Strefy Klienta.

§3. Zobowiązania Licencjobiorcy

Licencjobiorca zobowiązuje się:
1. Zachować wszelkie dane do logowania wyłącznie do własnej wiadomości, nie udostępniać tych danych ani samego dostępu do Strefy Klienta żadnej osobie trzeciej.
2. Korzystać ze Strefy Klienta zgodnie z jej przeznaczeniem.
3. Przestrzegać regulaminów i zaleceń administracji Strefy Klienta.
4. Nie naruszać bezpieczeństwa Strefy Klienta, ingerować w jej integralność, kopiować materiałów w części lub całości, ani udostępniać osobom trzecim materiałów, zarówno odpłatnie, jak i bezpłatnie.
5. Do utrzymania dyskrecji i nieupubliczniania żadnych informacji pozyskanych w Strefie Klienta, jeśli mogłyby one naruszać prywatność lub dyskrecję innych użytkowników Strefy Klienta.

§4. Zobowiązania Licencjodawcy

Licencjodawca zobowiązuje się:
1. Dołożyć wszelkich starań, aby Strefa Klienta działała bez problemów lub technicznych trudności, umożliwiając Licencjobiorcy maksymalnie niezakłócone korzystanie z przedmiotu Umowy.
2. Dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić pełną prywatność i dyskrecję Licencjobiorcy.

§5. Prawa Licencjodawcy

Licencjodawca ma prawo:
1. W przypadku stwierdzenia naruszeń powyższej licencji przez Licencjobiorcę, Licencjodawca może napomnieć, ograniczyć lub pozbawić Licencjobiorcę prawa dostępu do Strefy Kienta. W takiej sytuacji Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu za wykupiony dostęp.
2. W przypadku narażenia Licencjodawcy na stratę lub szkodę, szczególnie umyślną, Licencjodawcy przysługuje prawo dochodzenia od Licencjobiorcy odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

§6. Pozostałe Ustalenia

Ponadto Strony ustalają:
1. Dostęp do usług w ramach Strefy Klienta jest możliwy przynajmniej przez 1 rok do momentu dokonania zakupu bez dodatkowych kosztów. Po tym okresie Licencjodawca ma prawo wprowadzić opłatę za dalsze korzystanie z systemu.
2. Licencjobiorca przekazuje bezpłatnie autorskie prawa majątkowe do komentarzy, wypowiedzi i innych postów zamieszczonych przez Licencjobiorcę w Strefie Klienta, bez żadnych ograniczeń.
3. Strony ustalają, że zastosowanie mają także: Regulamin, Polityka Prywatności, Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych.
4. Strefa Klienta może być zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem przy dodatkowych narzędzi, takich jak dwuskładnikowe uwierzytelnianie SMS lub filtrowanie adresów IP lub błędnych prób logowania, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do usług.

§7. Przepisy końcowe.

1. W sprawach spornych lub nieuregulowanych niniejszą umową Strony zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i prawa autorskiego.
2. O wszelkich zmianach w niniejszej Umowie Licencyjnej Licencjobiorca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
3. Sądem właściwym w sprawach spornych jest sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

Ostatnia aktualizacja: 21.07.2019 r.
.